Success Stories

Student Name Exam Name
Kshitij Kabra Army (TES)
Avitosh Singh Tomar Army & Navy (TSS)
Shruti Singh Army & Navy
Arpita Thakur Army (CDS)
vilash saini NDA,NAVY
Ayushi Puntambekar (AFSB)
Suveer Chavan (AFSB)
Dhananjay Wakankar Navy (UES)
Harjinder Singh (Service Entry)
Suresh M.L (ACC,SSB)
Dil Bahadur Rana (Army, UES)
Himanshu (NDA, Army)
Jobin Tommy (Navy)
Siddharth Sharma (Coast Guard)
Shivam Singh Sisodiya (Coast Guard)
Renuka Sharma AFSB(Flying Branch)
Aashay Deshmukh (NDA, Army)
Kshitij Yadav (NDA,NAVY)
Pritish Mehta (NDA,NAVY)
Soham Kekre (NDA,NAVY)
Ashish Gurung (CDS,OTA)
Yuvraj Pathak (CDS,OTA)
Vipul Motiwale (CDS,IMA)